در ماه رمضان، دلها را تا میتوانید با ذکر الهی نورانیتر کنید، تا برای ورود به لیلة القدر آماده شوید. شب قدر، شب سلامت دلها و شفای بیماریهای اخلاقی و مادی و اجتماعی است. سلامتی از همه اینها، در شب قدر ممکن است، بشرطی که با آمادگی وارد این شب شوید.
رهبرانقلاب76.9.5