آن قبر که در مدینه شد گم...
پیدا شده در مدینه قم...