ثواب الهی را نباید نادیده گرفت. بدانید، هر شبی، هر ساعتی و هرلحظه که شما رنجی میبرید، مراقبتی میکنید، زحمتی میکشید، کرام الکاتبین آن را مینویسد و هنگامی که نهایت نیاز را به آن دارید، عین همان عمل صالح برای شما حاضر و ناظر است و به کمکتان می آید.
رهبرانقلاب 76.4.25