محور مسجد، امام جماعت است و وظیفه اش فقط پیشنمازی نیست/ اینکه امام جماعت، کارهای روزانه را انجام بدهد بعد سر اذان برود برای نماز، این کم گذاشتن در حق مسجد است/ برخی میخواهند مسجد از مسائل سیاسی بازبماند و پیشنمازی محض باشد. این همان سکولاریسم است.
رهبر انقلاب95.5.31