یکی از ابزارهای توسل و تقرب به پروردگار، توجه به ارواح مطهر شهیدان است. یعنی ما در این شبهای ماه رمضان اگر میخواهیم توسل بجوییم، تضرع کنیم، دعای مستجاب داشته باشیم، بایستی ارواح متعالی آنها را شفیع قرار بدهیم. خانواده های شهدا از ارواح شهیدان عزیزشان، استمداد کنند برای تقرب به خداوند.
رهبرانقلاب95.4.5