چه حرفها که درونم نگفته میماند
خوشا به حال شماها که شاعرى بلدید