همه بدبختیهای بشر بر اثر پیروی از هوای نفس است. اگر انسان این قدرت را بیابد که بر خواهش نفس غلبه پیدا کند، رستگار شده. ماه رمضان این را در شما بوجود آورده. پاداشی را که خدا در اوقات ضیافت خود به شما داده، نگاه دارید و رابطه خود را با خدا محکم کنید.
رهبرانقلاب78.10.18