دارد چکار می کند این عشق با دلم؟/
با قطعه های بی سر و سامان پازلم/
در گردباد زلف تو با لطف موج ها/
چون قایقی شکسته ، زمینگیر ساحلم/
بیت الحرام چشم تو بارانی است و من/
همپای حاجیان تو در دور باطلم/
در کوچه های قافیه، در قاب بیت ها/
مثل همیشه باز تو هستی مقابلم/
لبخند می زنی و نفس می کشی و بعد/
حل می شود دوباره تمام مسائلم.
محمد عابدینی