عزیزان! ماه رمضان، بهار معنویت و صفا تمام شد؛ روزهای آخر آن را میگذرانیم. اگر سرزمین حاصلخیز دلهای شما تحت تأثیر باران لطف الهی در این ماه قرار گرفته باشد، در آینده میوه های خودش را خواهد داد. البته برای جوانها فصل رویش معنوی هیچوقت تمام نمیشود و همیشه امکانپذیر است.
رهبرانقلاب94.4.20