اگر دم دکان کبابی بروید ، بعد از چند دقیقه بدنتان بوی کباب می گیرد !

اگر کنار یکی که دارد سیگار می کشد ، بنشینید بعد از چند دقیقه بدنتان بوی سیگار می گیرد و ... .

چند سال است نماز می خوانیم ، حرم می رویم ، هیئت می رویم و ... ؟

آیا هر کس از کنار ما بگذرد ، بوی خدا و بوی امام حسین(ع) را استشمام می کند ؟!