اینکه میبینید بعضی مقابل دشمن طاقت ندارند ونمیتوانند ایستادگی کنند، بخاطر چیزیست که قبلا از آنها سر زده؛ باطنشان را با گناه خراب کرده اند. لغزش انسان را فاسد میکند.
این، علاجش مراقبت از خود و تقواست. مراقب خود باشیم. دوستان نزدیک مراقبت کنند، زنها از شوهرهایشان، شوهرها از زنهایشان، از هم مراقبت کنیم تا دچارنشویم.
رهبرانقلاب 88.6.20