یک شرط استجابت دعا اینست که آن را باتوجه بخواهیم. گاهی لقلقه زبان، جملاتی چون «خدایا مارا بیامرز»، «خدایا به ما سعه رزق بده» و... است. 10سال هم اینطور دعا کنید مستجاب نمیشود. باید تضرع کنید. باید از خدا با اصرار بخواهید. باز بخواهید و باز بخواهید.
رهبرانقلاب73.11.28