رهبرانقلاب:برخی بزرگان هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن،هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمیکند وآقایان یزدی و مصباح از این افرادند که حضورشان باعث افزایش وزانت مجلس خبرگان میشود و نبودشان خسارت است