امام علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر:
به صورتى باید رفتار کنى که خوش گمانى بر رعیتت را در کمک همه جانبه به حاکم فراهم آرى، که این خوش گمانى رنجى طولانى را از تو بر مى دارد.
نهج البلاغه/نامه53
همه سرمایه یک مدیر اعتماد زیردستان به اوست که اگر از بین برود، مدیر جایگاهی در دل کارکنانش ندارد.