امام علی(ع)خطاب به مالک اشتر:
عهد و پیمانى برقرار مکن که در آن راه تأویل و بهانه و توریه و فریب باز باشد.
نهج البلاغه/نامه53
هنگام تنظیم قرارداد تمام تبصره ها و مواد را با دقت مطالعه کن و کوچکترین نکات را هم در آن درج کن.