رسول خدا(ص):
هر قدر امتحان الهی بزرگتر و مشکلتر باشد، ثواب و پاداش، گرانقدرتر و بیشتر خواهد بود.نهج البلاغه/خ192
مشکلات زندگی از مسائل مادی گرفته تا حتی ناسازگاری همسر، همه می تواند آزمایش الهی باشد. تحمل این مشکلات هم باعث محکم شدن بنیان خانواده و هم ارج و قرب الهی خواهد شد.