امام علی(ع):
آیا از خویشتن بدین اکتفا کنم که می گویند این امیر مومنان است، اما در ناگواری روزگار با ایشان شریک نباشم.
نهج البلاغه/نامه45
مردم و زیردستان نیز باید همواره و در همه حال پشتیبان رهبر و مدیر خود باشند.