«هدف انقلاب، ساخت انسان انقلاب اسلامی است.»

امام خامنه ای

انسان انقلاب اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟(بر اساس بیانات آقا)

1- معتقد به تحول انفُسی (خودسازی)

2- مومن به حقیقت اسلام است.

3- نفی سکولاریسم (هیچ راهی جز دین و شریعت ندارد.)

4- مطیع امر مولاست.

...

کتاب هر انقلابی، آدم های آن انقلاب اند. انقلابی که نتواند انسان هم شان خود بسازد، دیری نمی پاید. صرف نظر از انقلاب هایی که هرگز نتوانستند انسانی در دامان خود پرورش دهند، -چه بسیارند انقلاب هایی از این دست!- هر انقلابی را به انسان هایی باید شناخت که در بطن خویش پرورش داده است. برای قضاوت درباره یک انقلاب، بهترین روایت، روایت آدم های همان انقلاب است. یک انقلاب، باید بگوید چه انسانی را پرورش داده، تا بهتر بشود حکم به حق یا باطل بودن آن داد. آدم های انقلاب -آدم ها، در اینجا به معنای دست پرورده ها- گویی خود آن انقلاب اند. آدم ها را باید دید؛ انقلاب ها را شناخت. برای شناخت انقلاب اسلامی، راه میان بر، شناخت انسان هایی است که بزرگ شده انقلاب اسلامی اند.

حسین قدیانی