امام علی(علیه السلام) خطاب به فرماندار مکه:
پیرو حکومت و فرمانبردار امام خویش باش، مبادا کاری کنی که به عذر خواهی روی آوری.
نهج البلاغه/نامه33
مدیران میانی و پایین دست باید همواره مراقب رفتار وعملکر خود باشند وسلسله مراتب را رعایت کنندتا دچار پشیمانی نشوند.