وقتى آدم ها فقط به هنگام نیاز به یاد شما مى افتند ناراحت نشوید، به خودتان ببالید که مانند یک شمع در هنگام تاریکى به ذهن آنها خطور مى کنید.