گفت: مدعیان اصلاحات می‌گویند یک جریان خاص، مراسم تشییع شهدا را به میتینگ سیاسی تبدیل کرده بود.
گفتم: مگر در این مراسم و به قول آنها میتینگ چه شعارهایی می‌دادند؟
گفت: شعارهای مرگ بر آمریکا، سازش نمی‌پذیریم، هیهات مناالذله و...
گفتم: یعنی مدعیان اصلاحات با این شعارها مخالفند؟!
گفت: مثل اینکه مسئله شهید و شهادت و دفاع از اسلام و مردم و نظام و میهن اسلامی و ... برای آنها معنا و مفهومی ندارد!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو داشت قمار می‌کرد، بهش گفتند؛ پاشو، پاشو، یک نفر افتاده توی آب دارد غرق می‌شود. گفت؛ به من چه؟! گفتند؛ پدر خودت است. گفت؛ پس به تو چه؟ و به قمارش ادامه داد!