امام خمینی، یک مرد مومن مخلص خدایی بود که توانست مردم را دنبال خود راه بیندازد و کاری مثل افسانه کند؛ اصلا باورکردنی و شدنی نبود. در دنیایی که همه چیز علیه اسلام بود و درجایی که همه دنیا میخواهند آنجا از اسلام و قرآن دور بماند، یک نفر حکومت اسلامی برپا کند. مگر چنین چیزی ممکن بود!؟ اما امام کرد.
رهبرانقلاب73.6.29