امام حسین درکودکی،محبوب پیامبر بود؛خود او هم پیامبر را بینهایت دوست داشت.حضرت6-7ساله بود که پیامبر از دنیارفت...خداوند،علی اکبر را که به امام حسین میدهد.وقتی این جوان بزرگ میشود،حضرت میبیند چهره وحرف زدن واخلاقش،درست شبیه پیامبر است.همان بزرگواری و کرم و شرف. امام حسین میفرماید"هروقت دلمان برای پیامبر تنگ میشد،به این جوان نگاه میکردیم"

رهبرانقلاب77.2.18