زنے بہ خدمتــ امام صادق علیہ السلام آمد و عرض ڪرد:

اے پسر پیغمبر! شوهرم مراد وستــ ندارد.چہ ڪنم؟


🌸حضرتــ فرمودند:

"علیڪ بصلوة الیل"بــــرو نمــــاز شــــــب بــخوانـ ..!!


پس از چندے خدمت حضرت رسید و تشڪر ڪرد و گفت:

شوهرم از آن وقت هیچڪس رابہ اندازه من دوست نمےدارد.

سپس حضرت فرمودند:

"خدا رحمتــ ڪند زنے را ڪہ سحر برخیــزد و همچنین مردے ڪہ برخیزد و زنــش را بیدار ڪند و نماز شب بخوانند.

•منبع•

پیشانےوخاڪ_ص۸۳