از هنگام غروب آفتاب شب بیست وسوم، سلام الهی شروع میشود، تا اذان صبح. این چند ساعت، سلام و امن الهی و خیمه رحمت خداست. شب عجیبی است؛ هزار ماه زندگی انسان، چقدر میتواند برکات بوجود آورد؛ این شب، بهتر از هزار ماه است. این را قدر بدانید... عزیزان من! لحظه جان دادن، ما وارد عالم دیگری میشویم. برای آن روز، خود را آماده کنیم.
رهبرانقلاب75.11.12