شب قدر، فرصت مغفرت است. حالا که خدا به من و شما میدان داده که به سویش برگردیم، طلب مغفرت کنیم و معذرت بخواهیم. اینجا که عذرخواهی درجه می آفریند وگناهان را میشوید از خدا عذرخواهی کنید.
...والا روزی خواهد آمد که به مجرمین اجازه عذرخواهی نمیدهند و خطاب الهی به گناهکاران می آید که «انّا نسیناکم» ما شما را فراموش کردیم!
رهبرانقلاب76.10.26