بسیارى از عبادات باید بین خود انسان و خدا بماند: دعا، شب زنده دارى، نافله، سحرخیزی... مبادا انسان برای اینکه دیگران ببینند، کارى را انجام دهد که این عمل شرک آلود و حرام است.
رهبرانقلاب 71.12.4