طبیب خودتان باشید. بهترین کسى که میتواند بیماریهای روحی را تشخیص دهد، خودمان هستیم. روى کاغذ بنویسید حسد، بخل، بدخواهى، تنبلى، بدبینی؛ رمضان فرصتیست که یکى یکى اینها را رفع کنیم.
رهبرانقلاب71.12.4