وقتی شما هشیار خودت بودی، هشیار دشمنت هم هستی. وقتی مواظب شیطانِ درون خودت بودی، مراقب شیطان بیرونی هم خواهی بود. وقتی شیطان درون نتواند به ما آسیب برساند، شیطان بیرون هم به آسانی نمیتواند به ما ضربه وارد سازد. این پیام ماه رمضان است.
رهبرانقلاب72.11.29