دعای روزهای ماه رمضان دعای خوبی است،درآن چیزهای زیادی ازخدا خواسته شده.نجات از مرض بی انگیزگی،نجات از نبود نشاط کار و غفلت،نجات از سخت شدن دل.اینها چیزهایی است که به ذهن ماها نمیرسد که بیماری است،باید از خدای متعال نجات و شفای از این مرضها راخواست.
رهبرانقلاب95.3.25