هر چیزی را از خدا بخواهید؛ حتی بند کفش را، حتی کوچکترین اشیاء را و حتی قوت روزانه خود را. بگذارید این منِ دروغینِ عظمت یافته در سینه ما -که میگوییم «من» و خیال میکنیم مجمع نیروها ما هستیم- بشکند. این «من» انسانها را بیچاره میکند.
رهبرانقلاب 73.11.28