به یاد آن لحظه باشید که ما را سر دوش میگیرند، میبرند بسمت جایگاه ابدی و سرازیر قبر میکنند. از این حالات نباید غافل بود؛ باید جلوی چشممان باشد. اینکه سفارش میکنند به قبرستان بروید، یک علتش این است. بعضی بدشان می آید که کسی آنها را یاد مرگ بیندازد؛ نه، این درمان است، این داروست؛ علاج خودخواهیها و غفلتها و هوسرانیهای ماست.
رهبرانقلاب94.4.2