ما در مسیر زندگی، آنجایی که با وسوسه ها مواجه میشویم؛ وسوسه پول، وسوسه شهوات، وسوسه مقام، وسوسه رفاقت، ساییدگی پیدا میکنیم؛ مراقب باشید سایش اعتقادی پیدا نکنید، شما بر روی محیط اثر بگذارید، نگذارید آن محیط اگر بد است، روی شما اثر بگذارد.
رهبرانقلاب 93.9.6