شما ذکر خدا بگویید تا خدای متعال هم بر شما درود فرستد. و بدانیم که ذکر خدا راهنما است، راهگشا است، دستگیر است، ما را قادر بر گره گشایی میکند؛ گره زیاد داریم... ذکر خدا به ما کمک میکند که بتوانیم بن بستها را باز کنیم و راهها را بگشاییم.
رهبرانقلاب95.2.8