گاهی ما داریم نماز میخوانیم دلمان جای دیگر است؛ حضور قلب یعنی دلمان همینجا باشد، در سجاده مان. این را شما جوانها تمرین کنید؛ ممکن است اول سخت باشد لکن با تمرین آسان میشود. اگر در جوانی تمرین نکنیم، وقتی به سن امثال بنده رسیدید، کار سخت میشود.
رهبرانقلاب95.3.3