جوانان مکرر برای تعالی روحی نصیحت میخواهند. چیزی که از بزرگان شنیده ام یک کلمه است:پرهیز از گناه. توصیه دیگر انجام فرائض است؛ اصلی ترین فریضه هم نماز است؛ اول وقت و با حضورقلب و حتی المقدور با جماعت. در اینصورت فرشته خواهید شد؛ از فرشته هم بالاتر.
رهبرانقلاب 94.4.20