گاهی از اوقات، اطرافیان ما از روی ناآگاهی یا ضعفهای طبیعی، ما را اذیت می کنند تا امتحانات الهی شکل بگیرند و ما رشد کنیم. نباید آنها را علت اصلی مشکلات خود قلمداد کنیم و کینۀ آنها را به دل بگیریم. به اصلاح اطرافیان تا حدی که میتوانیم بپردازیم، ولی آنها را بطور جدّی مقصر ندانیم.