خدایا،
دل کندن برای تو عجیب ساده ست...

کافیست که عقل اشاره ای بکند که تو راضی نیستی...

اما اگر پیش از آن دل، عقل را با لالایی شیرینش خواب نکرده باشد...
*

فقط یادمان باشد همه اش امتحان است!