درتبلیغات توجه شود که دربرابر آنچه در این معامله بدست آمده،هزینه های سنگینی پرداخت شده.نوشته ها و گفته هائی که سعی میکنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربی وانمودکنند باافکار عمومی ملت،صادقانه رفتار نمیکنند.