تا قیامت هم
دنبال عزا باشی
ولی ولایت مداری ات
قضا شود
این همه ارادت و محبت
به درد لای جرز 
دیوار می خورد!


einlam.blog.ir