هر تکیه گاه
بتی بزرگ است
که خدا
با ابراهیم هایش
انها را خواهد شکست


einlam.blog.ir