امام علی(ع)خطاب به بعضی از فرمانداران:
شدت عمل را با نرمش در هم آمیز و هر جا که مدارا شایسته تر است مدارا کن و آنجا که چاره ای جز شدت عمل نیست، شدت عمل نشان بده.نهج البلاغه/نامه46
مدیر بایدجایگاه شدت عمل ونرمش را بشناسد تا بتواند به موقع از آنها استفاده کند.