امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر:
ناظرانی از اشخاص صادق و وفادار بر امور قرار بده که این بازرسی مخفی، آنها را به مراعات امانت و مدارای مردم وادار می سازد.نهج البلاغه/نامه53
همواره بر کار کارگزارانت نظارت داشته باش،اما ناظرانی بدون حب و بغض و صادق بر امور بگذار.