امام علی (ع) خطاب به عبدالله بن عباس فرماندار بصره:
گره ترس را از دل های مردم باز کن.
نهج البلاغه/نامه18
چهره و رفتارت را طوری نشان بده که مردم از تو هراسان نشوند. و با تندی و اخم، برای خود هیبت درست نکن.