راهپیمایی عظیم اربعین ترکیب «ایمان و عشق» و از شعائر الهی است/ آرزو میکنیم ای کاش همراه زائران اربعین بودیم