امام علی(ع)خطاب به فرماندار مکه:
اگر(مردم)در نخستین بار که به تو مراجعه می کنند از درگاهت رانده شوند، چنانچه بعد از آن هم نیازشان را برآورده سازی، ستوده نخواهی بود.
نهج البلاغه/نامه67
همواره اولین برخورد در ذهن طرف مقابل می ماند پس خوب است که اولین برخوردت توام با نرمی و مدارا باشد.