جنس مرغوب نبودم نخریدی؟ باشد
دست عشاق گرفتی و حرم بردی باز
طبق معمول زمن دست کشیدی، باشد
این همه زار زدم داد زدم کرب و بلا
این حرم گفتن من را نشنیدی، باشد
چه کنم تلخی تو باز حلاوت دارد!
دل تنگم به خدا میل زیارت دارد...