امام علی(ع):
بسیار از خدا مدد بجوی که تو را در کارهای دشوارت کفایت کند و در مشکلاتی که برای تو رخ می دهد یاری ات می کند.نهج البلاغه/نامه53
مدیر نباید فقط به توانایی شخصی خود وابسته باشد، چون مدبر امور خداوند است و باید در همه امور از او یاری بخواهد.