امام علی(علیه السلام) خطاب به کمیل بن زیاد:
تو در آنجا پلی شده ای که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم آورند. نهج البلاغه/نامه61
مراقب باش مدیریت تو پلی برای استفاده سودجویان نشود.