امام علی(ع): هیچ شهری برای تو بهتر از شهر دیگر نیست، بهترین شهرها آن است که پذیرای تو باشند.نهج البلاغه/حکمت434
بعضی عقیده دارند مدیر حتما باید بومی باشد اما مهم این است که ببینی مردم کدام منطقه با مدیر هماهنگ ترند.